‚W malowaniu jestem wierna sobie. Zawierzam intuicji i realizuję aktualną potrzebę wyrażenia tworząc. Nie zapożyczam, oddaję. Siebie w twórczości. Badam jak naukowiec. Kompozycja dla mnie jest najbardziej wysublimowanym środkiem przekazania wyrażeń uczuć i interreakcji współoddziaływania barw i kształtów względem siebie. Dużo uwagi poświęcam analizie kolorów ich matematycznej roli, dla mnie malarstwo jest badaniem naukowym. Tak podchodzę do tego, tak podchodząc do sztalugi nie przypadkowo realizuję nałożenie danego koloru. Lubię barwy czyste, lubię czyste uczucia. Ale najpierw bawię się intuicyjnie zarysowując szkic. Temu pozwalam. Swawolnemu biegnięciu ołówka po czystej karcie płótna. To moment x, z którego realizuję sen. Póżniej skrupulatnie dodaję ostateczne dotknięcia kolorem i linią w przejęciu by nie skusić. ‚ /KST/

 

Kamila Stefania Tkaczyk – artysta, projektant, poeta. Od 25 lat zajmuje się malarstwem oraz szerokopojętym projektowaniem artystycznym i komercyjnym. Malarkę pasjonuje kompozycja kolorystyczna, czysta abstrakcja lub zbliżone do abstrakcji odwzorowywanie rzeczywistości. Zawodowo Kama wykonała wiele prac z zakresu projektowania graficznego BTL/ATL dla firm, kreując wizerunek marki jako art director. Od 2006 roku projektantka rozpoczęła pracę nad linią toreb, tkaniną, dodatkami dla domu oraz sztuką dla ścian, czyli nanoszeniem fresków abstrakcyjnych we wnętrzach architektonicznych. Malarka również lepi w glinie, tworząc rzeźby i biżuterię.

Od roku 2003 Kama realizuje autorski program szkoleniowy z zakresu artystycznej grafiki komputerowej oraz terapii przez sztukę.

„Patrzę obrazem, myślę wierszem” – tak artystka podsumowuje swoją ciągłą wizję otaczającego ją świata, gdyż niesutannie obok wielu dziedzin sztuki, jakie uprawia, również pisze poezję oraz pragnie wydać książkę podsumowującą jej doświadczenia z zakresu całej artystycznej twórczości.

 

 

Droga artystyczna

1998 Początek twórczości w kontekście kompozycji abstrakcyjnej. Promotor sztuki prof. Marek Dzienkiewicz, ASP Warszawa
2000-2007 Warszawskie wystawy (Starówka, Mazowiecka, Al. Niepodległości)
2019 Kurator IAVAARTS – UNESCO, artystka zostaje członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Sztuk Wizualnych we Florencji
2020 • Na liście Leaders of Conterporary Arts – Australia
• Wystawy obrazów w Paks Gallery, Wiedeń, Monachium.
• Wystawa grupowa IAVAARTS Help I – Florencja
• CFE Badge, Kamila Stefania otrzymuje CFE od Circle Foundation Featured Artist
• Certyfikat Doskonałości od Circle Foundation Featured Artist (‚Mind Body’).
2021 Wystawa grupowa ‚Ad Astra’ Azur Gallery – Madryt
2022 • Wystawa na targach Paris Expo 2022 – Wersal, Paryż
• Wystawaw Monaco.
• Wystawa  w Vangogh Art Gallery, Madryt.
2019-2023

2024

Aukcje sztuki w domach aukcyjnych Xanadu Gallery w Polsce oraz Catawiki w Holandii. Na stale ekspozycja dzieł w Vinci gallery, Poznań.

Wystawa grupowa – Paryż, Luwr.

 

 

***

‚When I paint I’m faithful to myself. I entrust my intuition and realise the current need of creation. I do not borrow, I give myself in creativity. I do the research like a scientist. To me, composition is the most sublime means of expressing feelings and interactions of colours and shapes with respect to one another. Much of my attention is devoted to the analysis of the colours and their mathematical role. Painting is like a scientific study. This is how I do it. Nothing is done by accident when I am in front of my easel. I like clean colours, I like clean feelings. But first I play intuitively, drawing a sketch. I just let it be. I let my pencil run through the clean canvas. This is the moment when I realise my dream. Then I carefully add final touches of colours. /KST/

Kamila Stefania Tkaczyk – artist, designer, poet. She has been involved in painting and broadly understood artistic and commercial design for 25 years. The painter is fascinated by color composition, pure abstraction or a close-to-abstraction reproduction of reality. Professionally, Kama has done a lot of work in the field of BTL/ATL graphic design for companies, creating the brand image as an art director. In 2006, the designer began working on a line of bags, fabric, home accessories and wall art, i.e. applying abstract frescoes in architectural interiors. The painter also works in clay, creating sculptures and jewelry.
Since 2003, Kama has been implementing an original training program in the field of artistic computer graphics and art therapy.
„I look in pictures, I think in poems” – this is how the artist sums up her constant vision of the world around her, because in addition to the many fields of art she practices, she also writes poetry and wants to publish a book summarizing her experiences in the field of all artistic work.

 

 

 

The artistic path
1998 Beginning of work in the context of abstract composition. Art promoter prof. Marek Dzienkiewicz, Academy of Fine Arts in Warsaw
2000-2007 Warsaw exhibitions (Starówka, Mazowiecka, Al. Niepodległości)
2019 Curator of IAVAARTS – UNESCO, the artist becomes a member of the International Association of Visual Artists in Florence
2020 • Listed in Leaders of Conterporary Arts – Australia
• Painting exhibitions at Paks Gallery, Vienna, Munich.
• Group exhibition IAVAARTS Help I – Florence
• CFE Badge, Kamila Stefania receives CFE from Circle Foundation Featured Artist
• Certificate of Excellence from Circle Foundation Featured Artist (‘Mind Body’).
2021 Group exhibition ‚Ad Astra’ Azur Gallery – Madrid
2022 • Exhibition at Paris Expo 2022 – Versailles, Paris
• Exhibition Monaco.
• Exhibition at Vangogh Art Gallery, Madrid.
2019-2023 Art auctions at Xanadu Gallery auction houses in Poland and Catawiki in the Netherlands. Permanent exhibition of works at Vinci gallery, Poznań.
2024 Group exhibition – Paris, Louvre.